7 септември – Международен ден на чистия въздух за синьо небе . Празнува се за първи път през 2020 г.

Не е тайна, че проблемът със замърсяването на околната среда отдавна е включен в броя на глобалните проблеми на нашето време. Човешката дейност и напредък, за съжаление, винаги са имали недостатък, изразен в нарушение на екологичния баланс. В допълнение към изчерпването на природните ресурси, човешката дейност беше придружена от замърсяване на различни сфери на околната среда: вода, въздух, почва. В крайна сметка замърсяването се счита от много съвременни еколози за един от факторите, които оказват сериозно влияние върху изменението на климата на планетата.

Паметната дата 7 септември , установена с Резолюция (A / RES / 74/212) на Общото събрание на ООН от 19 декември 2019 г., има за цел да привлече вниманието на всички страни по света към проблема със замърсяването на въздуха. Медицинските учени потвърждават, че до една трета от причините за човешката смърт от инсулт, хронични респираторни заболявания, рак на белия дроб и дори сърдечно-съдови заболявания са причинени от замърсеното състояние на атмосферата.

Емисиите в атмосферата на твърди частици и газове в процеса на човешката дейност се превръщат не само в глобални промени в климатичната сфера, но и пряко оказват отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

Основният призив на ООН е насочен към привличане на вниманието на всички държави по света към този проблем, разглеждане на въпроса за намаляване на вредните емисии на предприятията и транспорта в атмосферата с цел подобряване на здравето на въздуха на планетата и подобряване здравето на самото човечество.

Само интегриран подход и обединяване на усилията на правителствата на всички страни могат да дадат ефективни резултати в борбата за подобряване на земната атмосфера.

Въздухът е един от онези източници на живот, без които този живот изчезва незабавно, а влошаването на климатичните условия също бързо се отразява негативно на здравето. Икономистите също не стоят настрана, изчислявайки неизбежното увеличение на предстоящите разходи за здравеопазване и лечение на хора, чието здраве ще бъде подкопано поради лошото състояние на атмосферата, вредното въздействие на замърсяването на въздуха върху туристическата индустрия и т.н.

Призивът към държавите и големия бизнес да инвестират в екологични технологии е придружен от разработването на нови видове горива, както и технологии за намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата във всички сфери на човешката дейност. Решаването на тези проблеми пряко допринася за успешното изпълнение на Програмата за устойчиво развитие.

Основните причини за високите нива на фини прахови частици у нас са емисиите от битовото отопление през зимния сезон (масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и автомобилният транспорт (остарял и недобре поддържан автомобилен парк). През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха – промени в законодателството, приемане на „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година“, приета с решение на Министерски съвет от 7 юни 2019 г., изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.

В изпълнение на Националната програма бяха въведени изисквания за качество за въглища и брикети, използвани за битово отопление – беше приета Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.