Историкът Йордан Желев дава отговор кои са действителните дати на рождение и смърт на д-р Симеон Табаков.

В много публикувани през годините книги и статии в периодичния печат се забелязват значителни разминавания в датите, свързани с биографията на историографа на Сливен д-р Симеон Табаков. Наскоро излезе  много интересно изследване (Желев, Й. „Д-р Симеон Табаков-1882-1918: Животопис, творчество, документи“), което е принос към биографията му, допълва информацията за  личния му живот и обществена дейност, разкрива в детайли дипломатическата му кариера. Негов автор е Историкът Йордан Желев, който дава отговор кои са действителните дати на рождение и смърт на д-р Симеон Табаков:

„В наличните биографични справки за д-р С. Табаков (възпроизвеждани нееднократно в юбилейни по характер статии най-вече из сливенския периодичен печат) неточностите започват още с рождената му дата. В по-старите очерци на Захарий Киров (1867 – 1930) и Захарий Измирев (1891 – 1955) като дата за раждането му се сочи 10 декември 1882 г. Същата дата – 1882, фигурира и в списание „Илюстрация Светлина“ още приживе на Табаков – през 1913 г. Според датата, вписана в неговото зрелостно свидетелство (29 юни 1900), той е роден на 10 декември 1880 г. С. Табаков обаче постъпва в първо отделение през учебната 1889/90 г., т.е. на възраст 6 години, ако приемем че е роден на 10 декември 1882 г. Ако допуснем, че е роден на 10 декември 1880 или 1881 г. излиза, че започва училище на възраст 8 (респективно 7) години и половина, което не звучи никак реално. През последните две десетилетия, въз основа на открит  (но непубликуван) от Васил Дечев запис в регистъра на ражданията (Liber baptizatorum) на  църквата „ Св. Димитър Солунски“ в Сливен като негова рождена дата отново се наложи 10 декември 1880 г. В тук публикувания личен формуляр на С. Табаков, попълнен при повторното му постъпване на служба в МВРИ през ноември 1907 г., указаната от самия него дата на раждане е 10 декември 1881 г. От други документи обаче като точна отново се налага датата 10 декември 1882 г. В медицинското свидетелство от 5 юли 1911 г. д-р С. Табаков фигурира като 28-годишен, а във военен списък от 20 май 1918 г., както и всмъртния му акт от 22 юли 1918 г., той отново фигурира като „навършил 35 годишна възраст“, сиреч те потвърждават като негова рождена дата именно 10 декември 1882 година.

В краткословните биографични справки за С. Табаков, изнесени в първото (1924) и второто издание (2002) на том II  на „Опит за история на град Сливен“ неточно е датирано следването му в Брюксел: 1907 – 08 г. (вместо 1906 – 07 г.); твърди се, че трудът му „Албания в миналото“ е отпечатан през 1914 (вместо 1915) г.; не е точна и дори датата на смъртта му – 18 юли (вместо реалната 19 юли) 1918 г. Междувременно в справочната литература се появява и преповтаря и друга грешна дата за неговата кончина, резултат явно от опит за преизчисляване от стар към нов стил: 30 юли 1918 г. (вместо коректното 31 юли 1918 г.). А това отдавна би могло да бъде безспорно установено – чрез преглед на софийския периодичен печат от месец юли 1918 г. …

В биографичните данни за д-р С. Табаков, поместени във вторите издания на том I (1986) и том II (2002) на неговия „Опит за история на град Сливен“, също се срещат поредица от хронологически неточности и фактически грешки: че работи в Българското дипломатическо агентсто в Лондон 6 години (всъщност 2 години и 2 месеца), както и че работи в Българското дипломатическо агентство в Брюксел (всъщност в столицата на Кралство Белгия той единствено следва – в Новия брюкселски университет през 1906 – 07 г.). Не отговаря на истината и твърдението, че Табаков работи в Българската легация в Берлин. В столицата на Германия той е командирован в началото на Първата световна война (1915 – 16), но от Министерството на войната на Царство България и то на служба при германското Военно министерство.“

Тук прилагаме текста от смъртния акт на д-р С. Табаков, от който е видно, че датата на смъртта му е 19 юли 1918 година:

 

1918 юли 22, София.

Смъртен акт на д-р С. Табаков

 

 Препис[ът]  от оригинала                                                                                 П р е п и с  от преписа

е обгербван с 50 ст[отинкова]

гербова марка

 

АКТ ЗА УМИРАНЕ

№ 1324

На хиляда деветстотин и осемнадесета година, двадесет и втори юлий, в девет и половина часа пред обед, пред нас ИВАН ЖЕЛЯСКОВ, п[омощник-]кмет, длъжностно лице по гражданското състояние в Софийската община, околия и окръг Софийски, се явиха в общи[н]ското управление: КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ, на тридесет и седем год[ини], погребален разпоредител, и КОСТА ИВАНОВ, на четиридесет и осем години, служащ, живущ в СОФИЯ – които ни явиха, че д-р СИМЕОН ТАБАКОВ, на тридесет и пет години, чиновник, роден в гр[ад] СЛИВЕН, а живущ в гр[ад] СОФИЯ, син на КИРО ТАБАКОВ и на СОФИЯ ТАБАКОВА, починал, неженен, и умрял в жилището си на деветнадесети юлий, в шест и половина часа след обед.

Вследствие на това обявяване и  като се удостоверихме за смъртта на поменатия д-р СИМЕОН ТАБАКОВ, съставихме настоящия акт, който се подписа от нас и свидетелите след като им се прочете.

/подп[исани]/ свидетели: К. АЛЕКСАНДРОВ и К. ИВАНОВ, длъжностно лице по гражданското състояние /п[одпис]/ п[омощник-]кмет ИВ. ЖЕЛЯЗКОВ.

Ние, п[омощник-]кмет и длъжностно лице по гражданското състояние на Софийската община, околия и окръг Софийски, удостоверяваме, че този препис е верен и точен с първообразния акт в регистрите.

Длъжностното лице по гражданското състояние.

П[ОМОЩНИК-]КМЕТ: /п[одпис/ СПИРКОВ

ВЯРНО,

НАЧАЛНИК-СЧЕТОВОДИТЕЛ: [Гр.] Груев

 

ЦДА, ф. 176к, оп.18, а.е. 408, л. 131. Препис. Машинопис. Ръкопис.